Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst en levering tussen Schuimrubberbetaalbaar.nl hierna te noemen ‘Leverancier’ en een Afnemer waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen ondubbelzinnig schriftelijk is afgeweken.
2.Leverancier verklaart deze voorwaarden van toepassing voor elke aanbieding, overeenkomst of levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Afnemer wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.Indien e?e?n of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven alle overige bepalingen van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en Afnemer treden dan in overleg over vervangende afspraken waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
5.Indien zich een situatie voordoet waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen
1.Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2.Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 6.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige of vergelijkbare situaties. 7.Voor het bezorgen van bestellingen binnen Nederland zijn de verzendkosten vermeld op de website van Leverancier van toepassing, ook wanneer dit niet in een aanbieding apart is vermeld. 8.Tarieven voor verzending buiten Nederland worden op aanvraag bekendgemaakt.
9.De wijze van verzending wordt door Leverancier bepaald.
Artikel 3 Duur, leveringen en levertijden, wijzigingen
1.Leverancier hanteert voor voorradige goederen een leveringstermijn van 14 werkdagen, tenzij expliciet anders vermeld.
2.Indien blijkt dat de levertermijn overschreden moet worden, om welke reden dan ook, Leverancier Afnemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
3.Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.
4.Bij leveringen waarvan is overeengekomen dat die vooraf dienen te worden betaald, treedt de levertermijn in op het moment dat Leverancier de betaling bedrag heeft ontvangen op de door Leverancier aangegeven wijze.
5.Indien Afnemer aangeeft de levering zelf op te halen, laat Leverancier aan Afnemer weten wanneer de goederen beschikbaar zijn.
6.Gerede goederen dienen binnen 14 dagen bij Leverancier worden opgehaald.
7.Na het verstrijken van de afhaaltermijn worden de goederen door Leverancier op het adres van Afnemer afgeleverd, waarbij de kosten van aflevering voor rekening komen van Afnemer. 8.Overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
9.Afnemer wordt verondersteld bekend te zijn met de door Leverancier opgegeven specificaties. 10.Maatgegevens die door Leverancier mondeling, schriftelijk en op de website zijn vermeld, zijn eindmaten. In zoverre bij een artikel meerdere materialen worden gebruikt, zijn de maten van alle artikelen dan ook in de eindmaten inbegrepen.
11.Leverancier maakt gebruik van deugdelijke meetinstrumenten die bij geschillen als maatgevend worden beschouwd.
12.Leverancier heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. 13.Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk te factureren.
14.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
15.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan evenredig worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
16.Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
17.Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
18.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief dan wel kwantitatief gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de volgens de oorspronkelijke overeenkomst te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
19.Indien Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier is gehouden, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle schade en kosten die aan de zijde van Leverancier daardoor ontstaan.
20.Indien Leverancier bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Leverancier onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. - Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst; Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Leverancier toekomende bevoegdheid of verplichting.

Artikel 4 Ontbinding en opzegging
1.Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond te ontbinden, indien: Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; Na het sluiten van de overeenkomst Leverancier gegronde reden heeft te vrezen dat Afnemer bedoelde verplichtingen niet zal nakomen; Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst onvoldoende zekerheid kan bieden dat kan worden voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst;
2.Indien de ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd vergoeding van de schade te bedingen, daaronder begrepen de kosten, die daardoor ontstaan.
3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Leverancier op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Opschorting brengt geen wijziging in overeengekomen of wettelijke aanspraken.
4.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, in geval van beslaglegging ten laste van Afnemer, in geval van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van Leverancier tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
5.De vorderingen van Leverancier op Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 6.Indien Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken aan Afnemer in rekening worden gebracht, vermeerderd met eventuele kosten voor aan- of afvoer- en aflevering daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd.

Artikel 5 Overmacht
1.Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid waarvoor Leverancier niet verwijtbaar is, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of een omstandigheid die volgens in het handelsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen bij regelend recht is bepaald, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3.Indien Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen of na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk naar rato te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en kosten
1.Betaling dient steeds per omgaande te geschieden op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. 2.Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren.
3.Indien Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijk geldende rente. In andere gevallen is Afnemer een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
4.De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 5.Leverancier heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur vormen geen reden later aan de betalingsverplichting te voldoen.
8.Indien Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer.
9.De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Afnemer worden verhaald. Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 10.De prijzen vermeld op de website van Leverancier zijn bindend en gelden inclusief BTW doch exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
11.Betalingen aan Leverancier kunnen op verschillende manieren worden gerealiseerd. Voor alle betalingen dient een verwerkingstermijn van 5 werkdagen in acht te worden genomen. 12.Kosten en schade als gevolg van niet tijdige betaling komen voor rekening van Afnemer.

Artikel 7 Eigendom
1.Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1. van dit Artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt.
3.Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.
4.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Afnemer verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Klachten en garantie
1.Schuimrubberbetaalbaar.nl aanvaardt als webwinkel geen enkele aansprakelijkheid voor de schade ontstaan door verkeerd gebruik of misbruik van door haar geleverde goederen.
2.Via de site geplaatste bestellingen kunnen binnen zeven werkdagen worden herroepen. Afnemer kan binnen deze termijn een bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kan zowel schriftelijk als per e-mail.
3.Kosten die door Leverancier zijn gemaakt tot aan de annulering worden aan Afnemer berekend. 4.Uitsluitend retourzendingen die tevoren zijn aangemeld via brief of e-mail worden door Leverancier geaccepteerd.
5.Retour zenden is alleen mogelijk in de originele, ongebruikte en onbeschadigde verpakking, met daarbij eventuele bijbehorende garantiebewijzen.
6.Verzendkosten van retourzendingen zijn voor rekening van Afnemer. Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet in ontvangst genomen.
7.Uitgesloten van retournering zijn producten die volgens opgave van Afnemer zijn gemaakt of specifiek daarvoor zijn ingekocht, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van Afnemer en producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, zoals - Op maat gemaakte en / of gesneden materialen; - Schuimrubber; - Meubelstoffen; - Kunstleder; - geopende verpakkingen of producten die zich niet meer in de originele gesloten verpakking bevinden; - producten die na verzending door Leverancier beschadigd zijn; - restanten en aanbiedingen.
8.Na acceptatie van Leverancier van een retourontvangst ontvangt Afnemer binnen 14 dagen
het betaalde bedrag minus de gemaakte kosten retour op een door Afnemer aan te wijzen rekening. 9.De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
10.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan.
11.Afnemer is gehouden te onderzoeken of het geleverde voldoet aan de overeenkomst, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld.
12.Eventuele gebreken dienen binnen zeven dagen na constatering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. Afnemer dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
13.Indien Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
14.Indien vaststaat dat een levering gebrekkig is en de onvolkomenheid tijdig is gereclameerd en door Leverancier is erkend, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn herstellen of vervangen, na retourontvangst van de onvolkomen levering.
15.Indien blijkt dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van Leverancier, integraal voor rekening van Afnemer.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 3.Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
5.Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6.Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 7.De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten. 9.Persoonsgegevens die via de webshop aan Leverancier zijn verstrekt, worden niet doorgegeven aan derden.
10.Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele zet- of publicatiefouten.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 Vestigingsplaats en wijzigingen
1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, kantoor Haarlem, door Joan's Scheepsstofferingen/Schuimrubberhandel, tevens handelend onder de naam Schuimrubberbetaalbaar.nl.
2.Gerechtelijke procedures worden beslecht bij de Rechtbank of het Gerechtshof, dat het meest nabij gelegen is bij de vestigingsplaats van Leverancier ten tijde van die procedures. 3.Voor alle overeenkomsten en transacties met Leverancier zijn als vestigingsplaats en bedrijfsgegevens toepasselijk: Middenhavenstraat 34 E/F 1976 CL IJmuiden Inschrijving Kamer van Koophandel 63656086 BTW nummer NL-813624034B.01 Bank Rabobank, rekening nummer 13.66.21.996 Bank ABNAmro, rekening nummer 43.99.84.998 IBAN NL 86ABNA0439984998 BIC ABNANL2A
4.Wijzigingen in deze leveringsvoorwaarden of in de bedrijfsgegevens van Leverancier zijn niet van invloed op overeenkomsten en transacties die voor de wijzigingsdatum zijn gesloten. 5.Wijzigingen in deze leveringsvoorwaarden of in de bedrijfsgegevens van Leverancier worden vermeld in het bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde document. 6.De laatst gedeponeerde leveringsvoorwaarden van Leverancier gelden als bindend.